SEDE VACANTE 1304-1305

July 7 , 1304 —June 5, 1305Letter of Vidal de Vilanova to King James II of Aragon:
reporting the angry exchange between the Orsini cardinals

(January 4, 1305)

Heinrich Finke, Aus den Tage Bonifaz VIII.  Funde und Forschungen  (Münster i. W.  1902), Quellen no. 14, pp. lix-lxi:

 

.. . Sapia la vostra alta senyoria. quels cardenals en negun bon estament no son de creaçio de papa. ans mayor divisio et discordia ha entrels que dabans no era estat tro al dia, que aquesta letra fo leta. Que cert sia avos, senyor, que tota vegada que els fan concistori et traeten dela eleccìo,(a)ço no entenats que sia souen. En Matheu Ros tota vegada ha grans parules ab son nahot en Napols. En axi que ans de la liesta de Nadal alguns dies fo fet concistori et tractaren de la eleccio, en axi que la par(t) de misser Napolio nomena una pressona, la qual ya nous poria escrivre, que no la se, e alguns cardenals de la part de misser Matheu responseren, que aquella no era pressona, quis degues nomenar a aquesta dingnital. E misser Napoleo respos ai aquell dien li gran be daquella pressona et quen veritat no podia res dar contra el. E misser Matheu respos an Napolio et dix li axi:  Com? Sutze pudent! Tu, qui as deposada et destruyda aquesta esgleya per lots tenis, eneara not basta? Con pocs nomenar aytal pressona ne con lo pocs loar ab cocicnçia bona? No sabs tu, que el cocenti et dona favor ab voluntat de tu ala preso de (?) papa Bonifaçi? E misser Napolio Ii respos: You escus el et mi matex. que no placia il Deu. E misser Matheu ci respos: No parles devant mi gitet et veges, si hic as conpayo, que devant mi no as cara de res a dir: o levas en peus et dix: Axi vul, que tots sapiats, et tu eu espeçial, que mentre yo sia viu, açi no avra papa, si no aquell que yom pens, qui sia de voluntat de demanar et carvendir la preso de papa Bonifaçi. Que yames aquesla esgleya no pol esser porgada de corrupi, tro ago sia punit, segons que deu. E aço dit anassen a la sua cella et fo partìt lo cocistori. Misser Napolio solia respomlre a misser Matheu axi fort, com el li parlare, mas de poc de tems a ensa lo conporta ab gran reverengia et respeu a ses paraules. Veritat es, senyor, que ans de la festa de Nadal Il ho lll dies feren un gran concistori, en axì quel cardenal Danglaterra [Walter Winterburn] hi ac gran partida de veus en axi que nac pres de X: frare Johan de Morre nac tan be gran partida; axi elex se diu, quen Jac. Gayeta nac gran partida. Aço nous escriu al`ermaut, que no es cosa, que cert se puga saber. El cardenal Dangiaterra exi malalte de la casa, hon los cardenals estan, la vespre de Nadal e el dia de sen Johan lo prop de mort, per ruho de la malaltia. Mas era es fort be guerit. E sapiats, senyor, que diu, ques te fort pro obligat a tot ço, que sin honor et be dela vostra casa . . .


Fetes el castel dela Insula u VII. milles de Perosa, diluns
IIII. dies del mes de Janer [January 4, 1305]. 

 

 

 

 

October 7, 2014 1:51 PM

© 2014 John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Medals Bibliography | | List of Conclaves | | Conclave Bibliography |