Table of Contents

Chapter 13 Reading Practice

From the Anglo-Saxon Chronicle entry for 871:

þæs ymb .iiii. niht Æþered Cyning 7 ælfred his broþur þær micle fierd to Readingum gelæddon 7 wiþ þone here gefuhton. 7 þær wæs micel wæl geslægen on gehwæþre hond, 7 Æþelwulf Aldormon wearþ ofslægen, 7 þa Deniscan ahton wælstowe gewald. 7 þæs ymb .iiii. niht gefeaht Æþered Cyning 7 Ælfred his broþur wiþ alne þone here on Æscesdune, 7 hie wærun on twæm gefylcum: on oþrum wæs Bachsecg 7 Halfdene þa hæþnan cyningas, 7 on oþrum wæron þa eorlas. 7 þa gefeaht se cyning æþered wiþ þara cyninga getruman, 7 þær wearþ se cyning Bagsecg ofslægen.

Click Here to return to the text