The Argonauts 

Jason, son of Aeson and Polymede, of Iolcus (Captain)

Tiphys, son of Hagnias (Helmsman)

Orpheus, son of Oeagros (or Apollo)
Castor, son of Tyndareus, of Sparta
Polydeuces [Pollux], son of Zeus, of Sparta
Zetes, son of Boreas
Calais, son of Boreas
Telemon, son of Aeacus
Peleus, son of Aeacus
Heracles, son of Zeus [did not complete journey]
Theseus , son of Aegeus, of Athens and Troezen
Idas, son of Aphareus
Lynceus, son of Aphareus
Amphiareus, son of Oicles
Coronus, son of Caeneus
Palaemon, son of Hephaestus [or Aetolus]
Cepheus, son of Aleus
Laertes, son of Arceisius
Autolycus, son of Hermes
Atalante, daughter of Schoeneus
Menoetius, son of Actor
Actor, son of Hippasus
Admetus, son of Pheres
Acastus, son of Pelias
Eurytus, son of Hermes
Meleager, son of Oeneus
Ancaeus, son Lycurgus
Euphemus, son of Poseidon
Poeas, son of Thaumacus
Butes, son of Teleon
Phanus, son of Dionysos
Stalphylus, son of Dionysos
Erginus, son of Poseidon
Periclymenus, son of Neleus
Augeas, son of Helios
Iphiclus, son of Thestius
Argus, son of Phrixus
Euryalus, son of Mecisteus
Peneleos, son of Hippalmus
Leitus, son of Alector
Iphitus, son of Naubolus
Ascalaphus, son of Ares
Ialmenus, son of Ares
Asterius, son of Cometes
Polyphemus, son of Elatus

 


Apollodorus, Library of Mythology I. ix.16 (111-113)

January 24, 2010 3:30 PM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!