Text Only


KLEISTHENIC DEMES AND TRITTYES

at AthensTRIBE
I. ERECHTHEIS
II. AIGEIS
III. PANDIONIS
IV. LEONTIS
V. AKAMANTIS
Deme
Upper Agryle
Lower Agryle
Euonymon
Themakos
Anagyrous
Kedoi
Upper Lamptrai
Lower Lamptrai
Pambotadai
Kephisia
Upper Pergase
Lower Pergase
Phegous
Upper Ankyle
Lower Ankyle
Bate
Diomeia
Erikeia
Hestiaia
Kollytos
Kolonos
Araphen
Halai Araphenides
Otryne
Phegaia
Philaidai
Erchia
Gargettos
Ikarion
Ionidai
Kydantidai
Myrrhinoutta
Plotheia
Teithras
Kydathenaion
Angele
Myrrhinous
Prasiai
Probalinthos
Steiria
Konthyle
Kytheros
Oa
Upper Paiania
Lower Paiania


Halimous
Kettos
Leukonion
Oion Kerameikon
Skambonidai
Deiradiotai
Upper Potamos
Lower Potamos
Phrearrhioi
Sounion
Aithalidai
Cholleidai
Eupyridai
Hekale
Hybadai
Kolonai
Kropidai
Paionidai
Pelekes
Potamioi-
Deiradiotai
Cholargos
Eiresidai
Hermos
Iphistiadai
Kerameis
Kephale
Poros
Thorikos
Eitea
Hagnous
Kikynna
Prospalta
Sphettos
KyrteidaiTRITTYS:
City:
Coast:
Inland:

?
?
KEPHISIA ?

?
?
EPAKRIA ?

KYDATHENAION ?
MYRRHINOUS
PAIANIA

SKAMBONIDAI
PHREARRHIOI
HEKALE ?

CHOLARGOS
THORIKOS
SPHETTOS


TRIBE
VI. OINEIS
VII. KEKROPIS
VIII. HIPPOTHONTIS
IX. AIANTIS
X. ANTIOCHIS
Deme
Boutadai
Epikephisia
Hippotomadai
Lakiadai
Lousia
Perithoidai
Ptelea
Tyrmeidai
Kothokidai
Oe
Phyle
Thria
Acharnai
Daidalidai
Melite
Xypete
Aixone
Halai
Athmonon
Epieikidai
Phlya
Pithos
Sypalettos
Trinemeia


Hamaxanteia
Keiriadai
Koile
Korydallos
Peiraeus
Thymaitadai
Acherdous
Auridai
Azenia
Elaious
Eleusis
Kopros
Oinoe
Anakaia
Eroiadai
Dekeleia
Oion Dekeleikon
Phaleron
Marathon
Oinoe
Rhamnous
Trikorynthos
AphidnaAlopeke
Aigilia
Amphitrope
Anaphlystos
Atene
Besa
Thorai
Eitea
Eroidai
Kolonai
Krioa
Pallene
Semachidai
Ergadeis
Leukopyra
Phyrrhinesioi

TRITTYS:
City:
Coast:
Inland:

LAKIADAI
THRIA
PEDION

MELITE ?
AIXONE ?
?

PEIRAEUS
ELEUSIS
DEKELEIA ?

PHALERON ?
TETRAPOLIS
APHIDNA ?

ALOPEKE
ANAPHLYSTOS
PALLENE
BIBLIOGRAPHY

  • Charles Hignett, History of the Athenian Constitution (Oxford 1952) 124-158.
  • D. W. Bradeen, "The Trittyes in Cleisthenes' Reforms," Transactions of the American Philological Association 86 (1955) 22-30.
  • C. W. J. Eliot, "Kleisthenes and the Creation of the Ten Phylae," Phoenix 22 (1968) 3-17.
  • W. E. Thompson, "The Deme in Kleisthenes' Reforms," Symbolae Osloenses 46 (1971) 72-79.
  • P. J. Rhodes, "trittys ton prytaneon," Historia 20 (1971) 385-404.
  • John S. Traill, Demos and Trittys: Epigraphical and Topographical Studies in the Organization of Attica (Toronto 1986).
  • Benjamin D. Meritt and John S. Traill, The Athenian Councillors (Princeton 1974) [The Athenian Agora, Volume SV]
  • John S. Traill, The Political Organization of Attica (Princeton: Am. School of Classical Studies at Athens 1975).


© 10/17/2003

January 28, 2010 4:38 PM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Viae Romanae: Bibliography | | Greek & Roman History | | Imperial Cult Bibliography |