KLEISTHENIC DEMES & TRITTYES
at Athens

TRIBE I. ERECHTHEIS

Demes:
Upper Agryle
Lower Agryle
Euonymon
Themakos
Anagyrous
Kedoi
Upper Lamptrai
Lower Lamptrai
Pambotadai
Kephisia
Upper Pergase
Lower Pergase
Phegous

TRITTYS:
City: ?
Coast: ?
Inland: KEPHISIA ?

____________________

TRIBE II. AIGEIS

Demes:
Upper Ankyle
Lower Ankyle
Bate
Diomeia
Erikeia
Hestiaia
Kollytos
Kolonos
Araphen
Halai Araphenides
Otryne
Phegaia
Philaidai
Erchia
Gargettos
Ikarion
Ionidai
Kydantidai
Myrrhinoutta
Plotheia
Teithras


TRITTYS:
City: ?
Coast: ?
Inland: EPAKRIA ?

___________________


TRIBE III. PANDIONIS

Demes:
Kydathenaion
Angele
Myrrhinous
Prasiai
Probalinthos
Steiria
Konthyle
Kytheros
Oa
Upper Paiania
Lower Paiania

TRITTYS:
City: KYDATHENAION ?
Coast: MYRRHINOUS
Inland: PAIANIA

_____________________

TRIBE IV. LEONTIS

Demes:
Halimous
Kettos
Leukonion
Oion Kerameikon
Skambonidai
Deiradiotai
Upper Potamos
Lower Potamos
Phrearrhioi
Sounion
Aithalidai
Cholleidai
Eupyridai
Hekale
Hybadai
Kolonai
Kropidai
Paionidai
Pelekes
Potamioi-
Deiradiotai

TRITTYS:
City: SKAMBONIDAI
Coast: PHREARRHIOI
Inland: HEKALE ?

_____________________


TRIBE V. AKAMANTIS

Demes:
Cholargos
Eiresidai
Hermos
Iphistiadai
Kerameis
Kephale
Poros
Thorikos
Eitea
Hagnous
Kikynna
Prospalta
Sphettos
Kyrteidai

TRITTYS:
City: CHOLARGOS
Coast: THORIKOS
Inland: SPHETTOS

___________________


TRIBE VI. OINEIS

Demes:
Boutadai
Epikephisia
Hippotomadai
Lakiadai
Lousia
Perithoidai
Ptelea
Tyrmeidai
Kothokidai
Oe
Phyle
Thria
Acharnai

TRITTYS:
City: LAKIADAI
Coast: THRIA
Inland: PEDION

___________________


VII. KEKROPIS

Demes:
Daidalidai
Melite
Xypete
Aixone
Halai
Athmonon
Epieikidai
Phlya
Pithos
Sypalettos
Trinemeia

TRITTYS:
City: MELITE ?
Coast: AIXONE ?
Inland: ?
LAKIADAI

__________________


TRIBE VIII. HIPPOTHONTIS
Demes:
Hamaxanteia
Keiriadai
Koile
Korydallos
Peiraeus
Thymaitadai
Acherdous
Auridai
Azenia
Elaious
Eleusis
Kopros
Oinoe
Anakaia
Eroiadai
Dekeleia
Oion Dekeleikon

TRITTYS:
City: PEIRAEUS
Coast: ELEUSIS
Inland: DEKELEIA ?

___________________


TRIBE IX. AIANTIS

Demes:
Phaleron
Marathon
Oinoe
Rhamnous
Trikorynthos
Aphidna

TRITTYS:
City: PHALERON ?
Coast: TETRAPOLIS
Inland: APHIDNA ?

_____________________


TRIBE X. ANTIOCHIS

Demes:
Alopeke
Aigilia
Amphitrope
Anaphlystos
Atene
Besa
Thorai
Eitea
Eroidai
Kolonai
Krioa
Pallene
Semachidai
Ergadeis
Leukopyra
Phyrrhinesioi

TRITTYS:
City: ALOPEKE
Coast: ANAPHLYSTOS
Inland: PALLENE
=============================
Charles Hignett, History of the Athenian Constitution (Oxford 1952) 124-158.
D. W. Bradeen, "The Trittyes in Cleisthenes' Reforms," Transactions of the American Philological Association 86 (1955) 22-30.
C. W. J. Eliot, "Kleisthenes and the Creation of the Ten Phylae," Phoenix 22 (1968) 3-17.
W. E. Thompson, "The Deme in Kleisthenes' Reforms," Symbolae Osloenses 46 (1971) 72-79.
P. J. Rhodes, "trittys ton prytaneon," Historia 20 (1971) 385-404.
John S. Traill, Demos and Trittys: Epigraphical and Topographical Studies in the Organization of Attica (Toronto 1986).
John S. Traill, The Political Organization of Attica (Princeton 1975) [Hesperia, Supplement XIV).
Benjamin D. Meritt and John S. Traill, The Athenian Councillors (Princeton 1974) [The Athenian Agora, Volume SV]. 

 

May 23, 2009 12:07 PM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!