DEMES OF SOME FAMOUS ATHENIANS
CITY TRITTYES:

TRIBE
TRITTYS
DEME
NAME
I. [EUONYMON ?]
(Erechtheis)
Euronymeis:
Agryle:
Strombichides
Leobotes, son of Alkmaion
II. [KOLLYTOS ?]
(Aigeis)
Kollytos Hipparchos, son of Charmos; Plato's family.
III. [KYDATHENAION ?]
(Pandionis)
Kydathenaion Andokides, Teisandros, Isagoras (?)
IV. SKAMBONIDAI
(Leontis)
Skambonidai:
Halimous:
Alkibiades; Adeimantos son of Leukophides
Thucydides, son of Oloros
V. CHOLARGOS
(Akamantis)
Cholargos:
Kerameis:
Xanthippos; Perikles Xanthippou; Thucydides Alkisthenous
Glaukon; Leagros
VI. LAKIADAI
(Oineis)
Lakiadai: Miltiades; Kimon Miltiadou
X. ALOPEKE
(Antiochis)
Alopeke Megakles and most of the Alkmaionidai; Aristeides; Euryptolemos (Perikles' cousin); Thucydides son of Melesias; Sokrates


INLAND TRITTYES:

TRIBE
TRITTYS
DEME
NAME
II. [HALAI ARAPHENIDES ?]
(Aigeis)
Kydantidai: Nikias son of Nikeratos
III. PAIANIA
(Pandionis
Paiania: Phormion (?)
VI. PEDION
(Oineis)
Akharnai: Peisander
VII. [PHYLA ?]
(Kekropis)
Phlya: Euripides
IX. [APHIDNA ?]
(Aiantis)
Aphidna: Demosthenes (the Strategos)


COASTAL TRITTYES:

TRIBE
TRITTYS
DEME
NAME
III. MYRRHINOUS
(Pandionis)
Steiria: Theramenes
IV. PHREARRHIOI
(Leontis)
Phrearrhioi:
Deiradiotai:
Themistokles
Phrynichos
VII. [AIXONE ?]
(Kekropis)
Aixone: Laches
VIII. ELEUSIS
(Hippothontis)
Eleusis: Aeschylus
IX. TETRAPOLIS
(Aiantis)
Rhamnous: Antiphon© 10/17/2003

 

January 23, 2010 9:45 AM

John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!

| Home | | Papal Portraits Home | | Viae Romanae: Bibliography | | Greek & Roman History | | Imperial Cult Bibliography |