ELF>@@P@8 @ @@@888thth mm m 0 mm m TTTDDPtdhRhRhRQtdRtdmm m XX/lib64/ld-linux-x86-64.so.2GNU GNUV?ںQdS|q&|)9 /3 AO "i */p p libstdc++.so.6__gmon_start___Jv_RegisterClasses_ITM_deregisterTMCloneTable_ITM_registerTMCloneTable__gxx_personality_v0libm.so.6libgcc_s.so.1_Unwind_Resumelibc.so.6fflushputsputcharreallocabortstrftimestrtolldivstrlenmemsetstdoutmallocstderrlocaltimefprintf__cxa_finalizelabs__libc_start_mainfreeGCC_3.0CXXABI_1.3GLIBC_2.2.5 P&y F ӯkNui Ym @m p p o o o o o o p p p p p (p 0p 8p @p Hp Pp Xp `p hp pp xp p p p p HHe HtH5e %e @%e h%e h%e h%e h%e h%e h%e h%e hp%e h`%ze h P%re h @%je h 0%be h %Ze h %Re h%Je h%Be h%d fUHAWAVAUATHSH LIH LHL H 1HIHXH$H@HHpHH)HLHIH $HHHDž@H0HpAHHPHIEH Z " IHU1L=3H H`0HHB%HHL#Hƿ#HLIHf#H1IHp1L(LLLL{%HLLL` H(LL%HpL\LH(LI9cHH8 u6HHHVUUUUUUUHHH?H)HRH9LHpLHLHwH u#HHH?HHHH1LLLpLHXHL/HLRHHIt$H L95LHDžE1HDž`HDžhHDžxHDž0HDžPHDžHDžHDžfHHHHHH IH$HHH- H9HLLHAHtHHLHHHHu HHHHH$Hu HT :HH9HH=;HL1H=o` DHHHH9 !H=` HH@LHHHH8H9(HpI^HRL9MH@H=81 HXHe1[A\A]A^A_]fDHPHHLLHHHLH1/H^_u6HLHPHH9}]HxHPHH}LLLHHHV0HusHP7HPHH'HLLHHHHHAU6HZYH`HLHLHH2Hu H0HHHLH4Ht HhHMHHHPH HHh"HHH 6HH8HHHH?HHL9HH8HDžhHDž`E1HDžHDžHDžHDžxLLH=8HL`hLx1HH HXH&HHHH8H 6HHH LLHHH=7`0LPLH0 IHL5L Hp H HXy H1HDžHDž`E1HDžhHDžxHDž0HDžPHDžHDžHDž;HpH mHYH'L=,*H H.'HHPHHXLHIL9@HXLF%HtՋ HHHN HHIH. L@1I^HHPTL3H #3H= vY DH=AZ HAZ UH)HHvHVY Ht ]fD]@f.H=Z H5Y UH)HHHH?HHtHY Ht ]f]@f.=Y u'H=X UHt H=Y =H]Y @f.H=qV H?u ^fDHyX HtUH]@AVIAUMATIUSHtH5t2H=2oHkH#HtmH5J2H=2EHkEH TH9~H5/H=Y0 ?HHt/H[@H5/H=0 HHuH5/H=/HD$H5y/H=0-HD$H[H5S/H=/+4SHHHHH~>H TH9~H5 /H=y/ _HHt/H[@H5.H="/ 0HHuH5.H=.HD$H5.H=0/5HD$H[H5s.H=.34USHHHHHH~BH TH9~H5&.H=.{HHPHt3H[]@H5-H=:.HHHHuH5-H=-HD$H5-H=m.=HD$H[]H5-H=-;(USHHHHt?H~HHH[]@HH5/-H=F.[]GfH5-H=-FhfDHSHtH[fDH=).H5,W0H[USHHHHx7HuuHEH[]f.HHHEH[]DH5-H=- H]f.SHHHxH~H{Ht.[0[fDH5-H=-pHH=.H5j-PH{f.USHHHH6HxlHH9t"HHtFH{MHCHuH3H~HsHM1HHHH9H[]H(HCfH5,H=-CHuHoH5,H=- HuNH{cff.USHHHHx_H}~(HH}~?HwHEH]H[]H~HsH]HEH[]@H]H[]H5+H=:-3fDHHxSH5+HH=,CH[Ð@f.USHHHHxH;7|H5+H=,HbHEHH[]ÐfHATIUHSHxH;7|H5B+H=-M!HEL$[]A\@HGÐf.USHHHHHxLH9tH5*H=,YHHHM~Hs1DHHHH9H[]H5*H=r+CHEfH?~:ATL%*UHS1f.HELH41HH9][]A\@f.HH~HOH;1t1 H94tHH9u1fDf.USHHLMH1E1fHJH~#LFI;t&1 I;tHH9uHLUHIM9|M~,HtHHEH]H[]H]H[]HtHH]HEH[]1H]H[]f@f.@f.ATIUSHLHfHpHPH9HC8Hk0Hs@HSHHC~)HkH+HCHC HC([]A\DHsHLIAUATIUS1IH(H\$HH1HHHLL3H+HIH1IH([]A\A]IHLqHI@AVAUIATUISH1H H\$HI HLH[HHHXH0HLHHh11DHLEHLHHLHHlHHLH9|LH L[]A\A]A^HLHLHHHHf.DHt>HJH~5H@HHHufHHtH9H1DAUATIUSHZHIHH 2fHt*LrIH<H9~H1[]A\A]H[]A\A]ATUISHHHH~CH #HHtH9HHLHH[]A\H1[]A\H5H= )HL$*HL$H9|XAUATIUSIHLHH9+HIIMH<H[]A\A]fH1[]A\A]1AWAVIAUATIUSLILH8HL$L9H\$1Lt$ H\HT$LLLH!LHHL&E1E1ZfDLHHt?LHHuIt(LHuHHjHLLIIH I9|LLlHH8L[]A\A]A^A_H5H= LHHHLHHAUATIUSIH1H4fHHHLLHHHHu)HH=H9|H[]A\A]H1[]A\A]AUATIUSI1LHHH9}ZfDLHHLHHHHtFf.H(HHtH&H!HLH9|H[]A\A]H1[]A\A]AWAVIAUATUSHH8Ht$ HH|$(LD$LL$ILHHHHHT$IH;l$pH,$H|$~eMALHeLHt$HHINHItHuaILL$H4$H9t$p|KHD$M9MOIL9t$uH\$H9\$ (1L9|$(H8[H!]A\A]A^A_fH8[]A\A]A^A_ff.HtkAUATIUSHHH fDHt;HLHILHI9H~H1[]A\A]f.H[]A\A]øf.AWAVAUATUSHHHLl$`H|$PHt$(1HL$LD$LLL$AHH?HHHD$XeHD$pHD$@HD$HHt$@H|$HL|$H\$HHD$ HD$PLHHH|$HHHLHE11.M@H9\$~HL.IHI~IE1Hf.LLH~dH|$LHHD$(HH|$HD$ HHI @M LHHIHII9H~IL9|$uHD$8H\$8LHHHHD$0THH9\$I@IL9|$LLHtLt$Ht$0LLLHHHD$(HH|$HD$ HHt9IfLHHIHII9HpMuӻLvHĈH[]A\A]A^A_HL$8H9L$~ HD$8HD$@HD$@H9D$X1HL%HH|$HH@f.AWL~AVAUATHBLUSHHHH|$HL$IHLD$8HD$0HD$(HD$HL$MoIHHL9HT$ ~mHD$IHD$fMLM Mt{LHHIHII9H~IHL$HL$L9l$uH\$(H|$8H8IHHH;D$0HD$(FHH1[]A\A]A^A_DHD$HH|$HItDH\$ DMt3LHHIHII9H~[f.HH[]A\A]A^A_ff.H}AWAVHAUATHUSIIHXHD$HHT$8HH|$HD$HD$HLH|$AH|$HD$ Ld$HHt$LIH)IHD$@$f.HD$HII)H9\$LHAHHD$LH<AHl$ H9uHD$@HL$8LHHLHHHLHHHH HHHHT$(AHLHD$0AHLH|$(AHH9l$0\HX[]A\A]A^A_HD$Hl$HD$HT$HT$HH9D$8HX1[]A\A]A^A_1fDHAWAVHAUATUSHHMAHHH8HH|$Ht$HL$(LD$Ll$pHHHHI4fDHD$IHHHHD$LHHHL9It_LLAH;D$HD$(LHHD$ AH9D$ H8[]A\A]A^A_fLLAH9D$ ~{H81[]A\A]A^A_AWAVAAUATL%$ UH-$ SIIL)HHoHt 1LLDAHH9uH[]A\A]A^A_Ðf.HHayb.ccCoveringSharp Conjecture Total Losses: %ld Usage: ayb [c/s] smallest_modulus_plus_one largest_modulus_plus_one Usage: ap [c/s] smallest_modulus_plus_one largest_modulus_plus_one Error: smallest_modulus_plus_one must be at least 32 Error: largest_modulus_plus_one must be at least smallest_modulus_plus_one Covering/Sharp Conjecture Explorer Smallest Modulus Plus One: %ld Largest Modulus Plus One: %ld =============================================== Conjecture fails: countexample at p=%ld, n=%ld, d=%ld For b=%ld, n=%ld, niho: %ld, shift: %ld, coprime: %ld, gwws: %ld, two-bit: %ld, consec: %ld, hard: %ld, losses: %ld For p=%ld, n=%ld, niho: %ld, shift: %ld, coprime: %ld, inv wt: %ld, inv shift: %ld, hard: %ld, losses: %ld %s Assertion Location: File %s, Line %ld =============================================== %s %Y-%m-%d %H:%M:%S Start Time: %s%s%s End Time: Allocate.ccmalloc returned null pointerrealloc returned null pointerTrying to allocate nonpositive memoryTrying to allocate too much memoryAllocate() returned) null pointerReAllocate() returned) null pointerCannot garbage fill at a null pointer location.Cannot garbage fill a nonpositive space.Trying to free memory at null location.LongIntVector.cc%ld Trying to construct LongIntVector of nonpositive length.Trying to destruct LongIntVector of nonpositive length.Trying to destruct LongIntVector with null elem pointer.Trying to get length of LongIntVector of nonpositive length.Trying to equate LongIntVector of nonpositive length.Trying to resize LongIntVector to nonpositive length.Trying to get element of LongIntVector in out-of-bounds position.Trying to set element of LongIntVector in out-of-bounds position.Trying to copy LongIntVectors of unequal length.Primes.cc Passing a negative value to makeprimelist()a power of two was fed into lowest_odd_prime_factor()Shift.cc shiftandcompare_bin(): shifted must be a positive valueNiho.cc niho_moduli() was not supplied with a long enough basemo_list;Tط 8((H`XHX(HHhH0xX(8xhx H8 XP hh h x  ( H@ XX xp ( 0 H p H (8 P 8 ( h8 `XXPH@h@X(pzRx +zRx $ش FJ w?;*3$"DеL\EEE D(A0 (A BBBI q (A BBBX ,BDH O ABP zPLRx} L$( AC ^ G B.k..a.m. \.z.0.LxXBAD l D4BBC A(T`(A ABB8zAM@jA4CBBA A(G0o(A ABB$UAAGPIAA,<AG } AJ KA4lXAAJ0@ AAB NAA,AG } AJ {A,pAG J AE c AD , AG J AE c AD 44AAJ0M AAE f AAH 4ljAAJ N GAN D OAL 9DI K \4fAAJ W AAK P AAF $$f,AZ E A G ,$`AAJ Y AAI DTAAJ i AAI Y AAE M AAA X1Q_$x=AAJ nAA,<EDD kAB,,~AAJ Q AAA ,\BHHD iAB6L0AAG y AAA M AAA Y AAA JAA 4$BDA X ABF ~AB\tDBAA % ABD q ABD LAB<BAA 5 ABD | ABA ,xlDpjBBD A(J0g (A ABBH I (A ABBI D (A ABBF s(A ABBphD`BAA ABE E ABH ABD 4,fBAD h FBI UAOd| %- "D 8WAAD DAH U DAF l DAG T P$l H-AAI \DADPBBE A(D0S (D BBBA < j`BEF A(A0} (D BBBA <D k0BEF A(A0~ (D BBBA \ qLt PEBE D(A0{ (A BBBE F (J BBBA , BAD Q ABE D PgBDD x HBD A FBG ACBLd xH BBE B(D0A8D@ 8D0A(B BBBA L xPBBB B(D0A8JPk 8A0A(B BBBA d xBBE B(D0A8RPk 8A0A(B BBBI Q 8G0A(B BBBE <l HBBD A(IP (D ABBF < `%BBD A(IPS (A ABBA D BBE A(D0IP 0D(A BBBA hKL$ `BBD A(N0h (C ABBI D(F ABBDt }BAD J0s FABA D CABA T `GBD A(M0g (F ABBC D(C ABBL< XBBE B(D0A8Mp 8D0A(B BBBA Ld}BBD A(L0G (F ABBI D(C ABBL0BBD A(O0h (F ABBA D(C ABB\BBE B(A0A8Gp 8A0D(B BBBJ D8F0A(B BBBTd@vGBD A(J0u (C ABBK D(F ABBThDBBB B(A0A8Mj 8D0A(B BBBA dBFB B(I0A8G 8C0A(B BBBF \8F0A(B BBBl|(LBE B(E0A8J 8F0A(B BBBI j8C0A(B BBB\HEBE B(A0A8Xp 8F0A(B BBBJ \8C0A(B BBBDLeBBE B(H0H8M@r8A0A(B BBB.>s!b  4 Dlz 9We :Xf)iT*!P+6F'l8 z"0;K^F""OZjf%:t6@~ Im m oh e p h ooooom V f v  & 6 F V p GCC: (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 201705168Tth h  @ ` p IJhRUfm m m m o p p p m p"5Kp Zm @m &09AWjfxm hRp m m m | p !p / $8IH,n %P7P@+2j"*$%< fS%k z C@BI$6&7p V 3kq+j&@ jp,<`Eg00-{ 5gJAv* $B(:L` zp p=}"/ 0;1*<K14T&p *8p `!f=`#%;O%gIew(3q?}6HU P /$ #=F XW 0@{ ; ! 0W P>X p 4 =`- `!fD p @/f H 02 f 2- pp ! &? $a { p p `0" @z / F  90 p 7 ,^ #< @: p $~% = S 0%h pB p A p q @#1ayb.cccrtstuff.c__JCR_LIST__deregister_tm_clones__do_global_dtors_auxcompleted.6963__do_global_dtors_aux_fini_array_entryframe_dummy__frame_dummy_init_array_entryAssert.ccProgram_IO.ccAllocate.ccLongIntVector.ccAnchoredWeighedElement.ccIntegerArithmetic.ccEuclideanAlgorithm.ccPrimes.ccShift.ccNiho.ccCoveringConjecture.ccSharpConjecture.cc__FRAME_END____JCR_END____GNU_EH_FRAME_HDR_GLOBAL_OFFSET_TABLE___init_array_end__init_array_start_DYNAMICDW.ref.__gxx_personality_v0_ZNK22AnchoredWeighedElement13GetUpperLimitEvmemset@@GLIBC_2.2.5__libc_csu_fini_ZN22AnchoredWeighedElement7AdvanceEv_ZN13LongIntVector10BowdlerizeEPKS__Z22distinct_prime_factorslPK13LongIntVector_Z15make_power_listll_ZN13LongIntVector6ResizeElabort@@GLIBC_2.2.5_ZN22AnchoredWeighedElementC1Ev_ZN14WeighedElementD1Ev_ZN13LongIntVectorC1El_ZN14WeighedElementC2Ev__gmon_start___Jv_RegisterClassesputs@@GLIBC_2.2.5_Z17echo_command_lineiPKPKc_Z21gap_wrap_weight_shiftlllllll_ZNK13LongIntVector10OccurrenceElputchar@@GLIBC_2.2.5_ZNK14WeighedElement10GetElementEv_Z19LongIntValuedAssertPKcS0_l_Z20power_minus_one_listll_ZN22AnchoredWeighedElement10InitializeEPK13LongIntVectorlmalloc@@GLIBC_2.2.5__libc_start_main@@GLIBC_2.2.5_ZNK14WeighedElement7GetBaseEv_Z11GarbageFillPvl_ZNK22AnchoredWeighedElement10GetElementEv_Z17consecutive_checkllllPK13LongIntVector_Z14floorfifthrootl_Z12AllocateCharl_ITM_deregisterTMCloneTable_Z9isitprimelPK13LongIntVector_IO_stdin_used_Z13isitcoveredbylll_ZN22AnchoredWeighedElementD2Ev_ZNK13LongIntVector5PrintEvldiv@@GLIBC_2.2.5free@@GLIBC_2.2.5strlen@@GLIBC_2.2.5_ITM_registerTMCloneTable__data_start_Z19shiftandcompare_binlllll__cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5_Z3minll_Z10isitapowerlPK13LongIntVector_Z5binwtll_ZN22AnchoredWeighedElementD1Ev_Z19isitlowestshift_binllll_Z13gcd_of_a_listPK13LongIntVector_ZN14WeighedElement10InitializeEPK13LongIntVectorl__TMC_END___ZN22AnchoredWeighedElementC2Ev_Z19prime_factorizationlPK13LongIntVectorPS_S2___dso_handle_ZN13LongIntVectorD1Ev_Z19isitlowestshift_oddllll_ZN14WeighedElementD2Evstrtol@@GLIBC_2.2.5_ZN14WeighedElementC1Ev__libc_csu_init_ZN14WeighedElement11SkipForwardEv_Z3gcdll_Z12isitniho_binlPK13LongIntVectorl_Z21Sieve_of_Eratosthenesl_Z10time_stampPKc_Z10ReAllocatePvl_Z17ReAllocateLongIntPlllabs_ZNK13LongIntVector10GetElementEl_Z6AssertPKcS0_l_Z12isitniho_oddlPK13LongIntVectorl_Z12top_divisorslPK13LongIntVector_ZN13LongIntVectoraSERKS__Z7ceillogll_Z11niho_modulillPK13LongIntVectorS1___bss_start_Z16modular_mult_invllPl_Z19shiftandcompare_oddlllll_ZN13LongIntVectorD2Ev_Z14initial_outputiPKPKc15conjecture_typell_ZN22AnchoredWeighedElement14CalcUpperLimitEl_Z16hard_sharp_checklllllPFlllEl_Z14bary_expansionlll_ZN13LongIntVectorC2El_Z14AllocateDoublel_Z6barywtll_Z15AllocateLongIntl_ZN14WeighedElement7AdvanceEv_ZNK13LongIntVector10GetPointerEv_Z12start_outputiPKPKcS0__Z17gather_user_inputiPKPKcP15conjecture_typePlS5_stderr@@GLIBC_2.2.5_Z8floorlogll_Z10end_outputv_Z3maxll_Z19hard_covering_checklllPFlllErealloc@@GLIBC_2.2.5_Z10UnAllocatePv_edata_ZNK22AnchoredWeighedElement7GetBaseEv__gxx_personality_v0@@CXXABI_1.3_ZN13LongIntVector10SetElementEllfprintf@@GLIBC_2.2.5_Z23lowest_odd_prime_factorlPK13LongIntVectorlocaltime@@GLIBC_2.2.5_Z8Allocatel_ZN13LongIntVector4CopyEPKS__Unwind_Resume@@GCC_3.0strftime@@GLIBC_2.2.5_Z15floorsquarerootl_Z13two_bit_checklllllPK13LongIntVectorstdout@@GLIBC_2.2.5mainfflush@@GLIBC_2.2.5_ZNK13LongIntVector9GetLengthEv.symtab.strtab.shstrtab.interp.note.ABI-tag.note.gnu.build-id.gnu.hash.dynsym.dynstr.gnu.version.gnu.version_r.rela.dyn.rela.plt.init.plt.got.text.fini.rodata.eh_frame_hdr.eh_frame.gcc_except_table.init_array.fini_array.jcr.dynamic.got.plt.data.bss.comment88#TT 1tt$Do0N Vhhe^o8ko`zhh B @ @ ` ` p p >II JJhhRhRUUffm mm mm mm mo o0p p p pp p 0p&pp= P -